Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLVII/300/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha"
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec,
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia
warunków zwolnienia od opłat
05.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/299/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym
05.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/298/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku
realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,
psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
05.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/297/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
05.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/296/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2017 - 2020
05.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/295/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 września 2017 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz
realizacji Projektu pn.: "Wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca,
Oleśnicy, Łubnic"
20.09.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie strefy inwestycyjnej C w Brzozowej, włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”
Uchwała Nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30
sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie
strefy inwestycyjnej C w Brzozowej, włączonych do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”
05.09.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/293/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 3221/2 położonej w Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej
Uchwała Nr XLV/293/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30
sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia na własność Gminy
Połaniec działki nr 3221/2 położonej w Połańcu z
przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej
05.09.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/292/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Bez Granic” w Połańcu oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, na okres 8 lat
Uchwała Nr XLV/292/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30
sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Bez
Granic” w Połańcu oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego w
Połańcu nieruchomości gruntowych położonych na terenie
Miasta i Gminy Połaniec, na okres 8 lat
05.09.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/291/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2015 rok w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016 – 2019
Uchwała Nr XLV/291/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30
sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2015 rok w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2016 – 2019
05.09.2017 więcej