Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLIV/289/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród za osiagnięcia dydaktyczno -
wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Połaniec
14.08.2017 więcej
Uchwała Nr XLIV/288/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
14.08.2017 więcej
Uchwała Nr XLIV/287/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec
na lata 2017-2020
14.08.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/286/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016 - 2019
26.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/285/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na
skargę
26.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/284/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023
26.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/283/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Połaniec
26.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/282/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Ruszcza
26.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/281/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru wsi Rybitwy
26.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLIII/280/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
26 listopada 2015 roku w sprawie określenia miejsc na terenie
Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie
handlu, wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia inkasenta
opłaty targowej
26.07.2017 więcej