Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLII/275/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/274/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr LIII/309/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia w użyczenie na rzecz
Gminy Połaniec nieruchomości położonych w obrębach
geodezyjnych: Ruszcza, Rybitwy i Maśnik, gm. Połaniec oraz
położonej w obrębie geodezyjnym Strużki, gm. Osiek, na okres
10 lat
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/273/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/187/12 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec zabudowanych nieruchomości
położonych na terenie gminy Połaniec na okres 10 lat
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/272/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i
Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez
Gminę Połaniec
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/271/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę
Połaniec
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/270/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat
na terenie Gminy Połaniec na rok 2017
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/269/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/268/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku
od nieruchomości oraz przyjecia "Programu pomocy de minimis dla
przedsiebiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Połaniec"
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/267/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
07.06.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/266/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec
na lata 2017 - 2020
07.06.2017 więcej
12345