Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie GOS.6220.5.2019.KGOS
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Modernizacja
oczyszczalni ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin IOS w
Enea Połaniec S.A"
07.02.2020 więcej
Decyzja GOS.6220.4.2019.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
10.10.2019 więcej
Decyzja GOS.6220.3.2019.KGOS
dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci elektroenergetycznej
110/15 kV Połaniec 2, linii zasilającej 110 kV oraz nawiązań
do sieci 15 kV"
30.09.2019 więcej
Sprawozdanie 2017
Zestawienie dla przygotowania informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
05.04.2018 więcej
Decyzja Nr GOS.6220.3.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
23.01.2018 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.4.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
04.01.2018 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.5.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
28.12.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.2.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
13.09.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.3.2016.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
13.09.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.2.2016.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
13.09.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się