Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja pokontrolna
Informacja pokontrolna - "Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec"
30.10.2018 więcej
Protokół pokontrolny
Dotyczy projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług
asystenckich i opiekuńczych”
03.07.2018 więcej
Informacja pokontrolna
Projekt nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn.: „Aktywna integracja
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych
wykluczeniem społecznym” realizowany w Gminie Połaniec,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 r. Oś 9
– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1
Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
02.07.2018 więcej
Informacja pokontrolna - wniosek " Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej"
Informacja pokontrolna - wniosek " Dla dobra rodziny -
zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie
Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej"
20.06.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego w 2016 roku
25.07.2016 więcej
20.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się