Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Pokontrolna Nr 49/N/III/RPO/2019
z kontroli końcowej projektu pn. "Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego i Gminy Połaniec"
30.12.2019 więcej
Protokół
czynności przeprowadzonych 20 marca 2019 r. w zakresie audytu
gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE - "Aktywna
integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec
zagrożonych wykluczeniem społecznym
20.12.2019 więcej
Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.3.89.2019/MBK-1
"Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec"
18.12.2019 więcej
Protokół
z czynności przeprowadzonych 17 czerwca 2019 r. do 30 lipca 2019
r. w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z
budżetu UE - "Podniesienie jakości kształcenia poprzez
poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej (...)
18.12.2019 więcej
Protokół z kontroli 13.12.2019 r.
zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych
18.12.2019 więcej
Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0051/16-003
z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.09-02-01-26-0051/16, pn.
„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie
Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych”
realizowanego w Gminie Połaniec współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 r.
29.10.2019 więcej
Informacja po kontroli w zakresie trwałości projektu
Informacja po przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu
pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Połaniec" w zakresie trwałości projektu
02.08.2019 więcej
Informacja pokontrolna Nr 23/N/III/RPO/2019/P
z kontroli doraźnej projektu RPSW.03.03.00-26-0073/16
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie gminy Połaniec”
01.08.2019 więcej
Informacja pokontrolna Nr 26/N/VII/RPO/2019
z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0073/16 pn.
"Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę
infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy
Połaniec"
25.04.2019 więcej
Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VII.32.1.2019
z kontroli w trakcie realizacji projketu nr.
RPSW.07.03.00-26-0030/16 pn. "Remont pomieszczeń Warsztatów
Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na
działalność WTZ w Połańcu"
25.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się