Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących
własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu
19.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla Spółdzielni Mieszkaniowej
"Połaniec".
18.10.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent stanowisko ds. obsługi kasowej w Referacie
Finansowo-Księgowym
18.10.2018 więcej
INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 3 położonego w Połańcu przy ul. Tadeusza
Kościuszki 32
18.10.2018 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania została decyzji umarzające postępowanie w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji p.n. "Budowa odcinków sieci
wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec"
15.10.2018 więcej
L I S T A K A N D Y D A T Ó W, spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 5/2018
Młodszy referent stanowisko ds. obsługi kasowej, Referat
Finansowo-Księgowy
12.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu dla Miasta i Gminy Połaniec
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z
wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”, w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
01.10.2018 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia z rur PE Dn 40 mm"
28.09.2018 więcej
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących
własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu
ewidencyjnego miasta Połańca
27.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się