Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata
2020 - 2035
21.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy referent stanowisko ds.inwestycji i remontów
drogowych
13.02.2020 więcej
Sprawozdanie z realizacji GPR
Sprawozdanie z realizacji GPR
13.02.2020 więcej
Protokół z dn. 11 lutego 2020
z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 6/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 stycznia 2020 roku
do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2020
13.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE konkursowe na realizację zadań publicznych
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 roku
11.02.2020 więcej
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
11.02.2020 więcej
INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że istnieje
możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i
utylizacji wyrobów zawierających azbest
06.02.2020 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 1/2020
Młodszy referent stanowisko ds inwestycji i remontów drogowych
04.02.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2019 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec.
31.01.2020 więcej
INFORMACJA - rok szkolny 2020/2021
Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Połaniec
31.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się