Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia z rur PE Dn 40mm”.
17.08.2018 więcej
OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC OGŁASZA otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego
10.08.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko pracy
Młodszy referent ds. księgowości budżetowej Referat
Finansowo-Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
08.08.2018 więcej
STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019
Podstawowe informacje dot.zasad udzielania pomocy materialnej
2018/2019 Wniosek o stypendia szkolne 2018/2019 Wniosek o
zasiłek szkolny 2018/2019
07.08.2018 więcej
L I S T A K A N D Y D A T Ó W
spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr
3/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
07.08.2018 więcej
Informacja
o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko pracy - Informatyk
03.08.2018 więcej
OGŁOSZENIE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w
Ogłoszeniu Nr 2/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informatyk
01.08.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia z rur PE Dn 125mm i 40mm”
01.08.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Brzozowa I"
31.07.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt.
Program ochrony środowiska dla EZGOK z siedzibą w Rzędowie
31.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się