Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu
14.12.2018 więcej
Interpretacja indywidualna
Interpretacja Indywidualna
14.12.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości położonych w gminie Połaniec, przeznaczonych do
najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
07.12.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Modernizacja elektrofiltrów kotłów EP-650 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7
oraz instalacji odsiarczania spalin lOS w Enea Elektrowni
Połaniec Spółka Akcyjna w celu spełnienia konkluzji BAT"
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z
wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”, w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
29.11.2018 więcej
Informacja i obwieszczenie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przekroczenia
napowietrzną linią średniego napięcia terenów zalewowych
rzeki Czarna Staszowska oraz wału przeciwpowodziowego w msc.
Łęg, gm. Połaniec".
28.11.2018 więcej
Protokół z konsultacji – pożytek publiczny 2019
Protokół z konsultacji – pożytek publiczny 2019
23.11.2018 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinków sieci
wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec"
21.11.2018 więcej
Zaproszenie do konsultacji
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego do konsultacji projektu rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. W
załączeniu Komunikat, Formularz Zgłaszania Opinii do Projektu
oraz ankieta aktualizacyjna do bazy danych organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta i gminy
Połaniec.
15.11.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec podaje do publicznej
wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej
13.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się