Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 kwietnia 2018 roku (godz. 1530)
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26
kwietnia 2018 roku (godz. 1530)
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji p.n. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
PE Dn 125mm i 40 mm"
17.04.2018 więcej
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości.
13.04.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wywieszeniu
wykazu nieruchomości.
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego
12.04.2018 więcej
Porządek na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
Porządek na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 12 kwietnia 2018 roku.
12.04.2018 więcej
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu
Tursko Małe
28.03.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna
Staszowska nowego obiektu budowlanego w związku z realizacją
inwestycji pn. "Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
wolnostojącego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan, c.o.
i elektryczną"
19.03.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie
zezwolenia na usuniecie drzew dla Spółdzielni Mieszkaniowej
"Połaniec"
14.03.2018 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
13.03.2018 więcej