Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosty Staszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki
19.06.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 125mm,
90, 63 i 40mm”
15.06.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU informujące o wydaniu przez
Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 30 maja 2018 r.
znak: DLI-III.6621.86.2017.KS.5
14.06.2018 więcej
Protokół z dn. 05.06.2018r.
z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2018 roku
do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018
13.06.2018 więcej
OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC OGŁASZA otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego
05.06.2018 więcej
Obwieszczenie
o zebranym materiale dowodowym, w związku z prowadzonym
postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla inwestycji
28.05.2018 więcej
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 125mm, 90, 63 i 40mm”,
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym, w związku z
prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 125mm, 90, 63 i
40mm”,
24.05.2018 więcej
Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Łęg-Zachód”
18.05.2018 więcej
LXII sesja Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 24 maja 2018r.
Porządek obrad na LXII sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu
24 maja 2018r.
18.05.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości położonych w Połańcu w obrębie Strefy
Inwestycyjnej B,przeznaczonych do oddania w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat.
14.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się