Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejestr instytucji kultury
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Połaniec, jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz wydanym na jej
podstawie rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.
z 2012r. poz. 189).
21.02.2017 więcej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
prowadzących działalność na terenie Gminy Połaniec
prowadzonych na podstawie art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w
wieku do 3 lat (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457)
10.10.2016 więcej