Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVI/157/2016
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu za
2015 rok
07.07.2016 więcej
Uchwała Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zamiany gruntów w Brzozowej gmina Połaniec oznaczonych jako
działki numer 588/1, 588/2, 590/1 i 590/2 na działkę numer
593/3
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/120/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016 - 2023
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/119/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/118/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie
porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów
pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze
szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania
im na lata 2016 - 2017"
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/117/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Poprawa
jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby
układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata
2016 - 2017"
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/116/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie
szczepień ochronnych na lata 2016 - 2017
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/115/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec
na lata 2015 - 2018
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/113/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
22.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się