Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LIII/337/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
wydawania gazety samorządowej "Kosynier - Nasza Ziemia
Połaniecka"
05.01.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/336/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
wydawania gazety Rady Miejskiej w Połańcu "Merkuriusz
Połaniecki"
05.01.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/335/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o.o. zarządzania zamknietym składowiskiem odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, położonym w Luszycy, gmina
Połaniec
05.01.2018 więcej
Uchwała Nr LII/334/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
podjęcia działań zmierzających do rozpoznania potencjału
Miasta i Gminy Połaniec w zasoby geotermalne i rozpoczęcia
działań w kierunku ich wykorzystania
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/333/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/332/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy
Inwestycyjnej C
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/331/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych
położonych w Brzozowej, gmina Połaniec, w obrębie Strefy
Inwestycyjnej C
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/330/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 14 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej o nazwie Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Połańcu oraz nadania jej statutu
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/329/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz
wspólnej realizacji Projektu pn.: "Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego i Gminy Połaniec
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/328/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie
porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów
pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze
szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania
im" na lata 2018 - 2019
21.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się