Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV/10/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 roku w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy
Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2019
07.12.2018 więcej
Uchwała Nr IV/9/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia do
realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie porad dla
mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachrowań lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w
ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym
uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im" na lata
2018-2019
07.12.2018 więcej
Uchwała Nr IV/8/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 roku w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na obszarze Gminy Połaniec
07.12.2018 więcej
Uchwała Nr IV/7/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
07.12.2018 więcej
Uchwała Nr IV/6/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2018 - 2023
07.12.2018 więcej
Uchwała Nr III/5/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2018 roku w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec
30.11.2018 więcej
Uchwała Nr II/4/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2018 roku w
sprawie powołania stałych Komisji Rady
30.11.2018 więcej
Uchwała Nr I/3/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu
28.11.2018 więcej
Uchwała Nr I/2/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu
28.11.2018 więcej
Uchwała Nr I/1/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego
Rady Miejskiej w Połańcu
28.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się