Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXII/402/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości
położonych w Połańcu, na okres 8 lat
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/401/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIII/214/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości
położonych w Połańcu, na okres 8 lat
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/400/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Brzozowej gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 326/2 o powierzchni 0,23 ha
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/399/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych
położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr: 6697 o powierzchni 0,0440 ha oraz 6311/13 o
powierzchni 0,0551 ha
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/398/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 6466 o powierzchni 1,1555 ha
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/397/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Połaniec nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Zdzieci, w miejscowości Zdzieci Nowe
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/396/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/395/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVII/298/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla
nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów oraz doradców zawodowych
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/394/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6
lata w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LXII/393/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w
ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę
Połaniec
30.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się