Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr V/23/2018
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie ustalenia i zasad
otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Połańcu
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/22/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
29 listopada 2012 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym Rady Miejskiej w Połańcu
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/21/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
wybranej publicznej szkoły podstawowej
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/20/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Połaniec, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/19/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr LXV/419/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Połaniec
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/18/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Gorący
posiłek" na lata 2019 - 2023
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/17/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" ma lata 2019 -
2023
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/16/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/15/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019
rok
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V/14/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
03.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się