Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXIV/416/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 w sprawie
zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Połaniec przejętą pod budowę chodnika w
ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Ruszcza gm. Połaniec
07.08.2018 więcej
Uchwała Nr LXIV/415/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie
uchwalenia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec”
07.08.2018 więcej
Uchwała Nr LXIV/414/2018
Rady Miejskiej w Połńcu z dnia 31lipca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr LVII/359/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Połaniec na rok 2018
07.08.2018 więcej
Uchwała Nr LXIV/413/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
07.08.2018 więcej
Uchwała Nr LXIV/412/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2018 -2023
07.08.2018 więcej
Uchwała Nr LXIII/411/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
wydzierżawienia części działki nr 6837/226 o powierzchni
0,0096 ha położonej w Połańcu na rzecz APP Sp. z.o.o.
05.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIII/410/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
05.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIII/409/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Połaniec
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIII/408/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
05.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXIII/407/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie
zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków
zwolnienia z opłat
05.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się