Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr LIX/374/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec
Powiatowi Staszowskiemu
18.04.2018 więcej
Uchwała Nr LIX/373/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
18.04.2018 więcej
Uchwała Nr LIX/372/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec
na lata 2018 - 2020
18.04.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/371/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres
25 lat nieruchomości gruntowych, położonych w Rudnikach, gm.
Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec
28.03.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/370/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego
wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a
także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
28.03.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/369/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
sprzedaży działki nr 4777/1 o powierzchni 0,0456 ha położonej
w Połańcu, w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli
nieruchomości przyległej
28.03.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/368/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu
28.03.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/367/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
28.03.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/366/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
28.03.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/365/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym
28.03.2018 więcej
1234