Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXVI/430/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec
uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo
o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy
Połaniec
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/429/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/428/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla
Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z
siedzibą w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2025
r."
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/427/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Brzozowa I"
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/426/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania,
pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/425/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/424/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2018 - 2023
04.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/423/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie
zamiany działki nr 322 położonej w Brzozowej, gmina Połaniec,
stanowiącej własność osoby fizycznej, na działki nr 502/1 i
502/2 położone w Brzozowej, gmina Połaniec, stanowiące
własność Gminy Połaniec
06.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/422/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Łęg-Zawada"
06.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/421/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016 - 2019
06.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się