Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXV/161/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie sprzedaży działki numer
5633/2 o powierzchni 0,0434 ha, położonej w Połańcu
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/160/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie sprzedaży działki numer
5869/9 o powierzchni 0,3737 ha położonej w Połańcu
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/159/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości
położonych w Połańcu, na okres 8 lat
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/158/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/157/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie uznania petycji za
bezzasadną
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/156/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/155/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie przystąpienia Gminy
Połaniec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/154/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
oraz określenia warunków zwolnienia od opłat w Żłobku w
Połańcu o nazwie ,,Kraina Malucha” utworzonym przez Gminę
Połaniec.
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/153/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Połaniec, w roku szkolnym 2019/2020
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XXV/152/2019
Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się