Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 111/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i
Gminy Połaniec na 2015r.
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 110/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016
rok.
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 109/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31.12.2015r. w sprawie
opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 108/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania
zmian w planach wydatków jednostek
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 w sprawie powołania zespołu
interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
08.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29.12.2015r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.
08.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
08.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29.12.2015r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
29.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 101/2015
Burmisztra Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11.12.2015r. w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków
wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych I, II i
III stopnia oraz nagród Burmistzra Miasta i Gminy Połaniec, za
wybitne wyniki sportowe w 2015 roku mieszkańcom Miasta i Gminy
Połaniec
21.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 100/2015
Burmisztra Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10.12.2015r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.
21.12.2015 więcej