Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 111/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i
Gminy Połaniec na 2015r.
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 110/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016
rok.
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 109/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31.12.2015r. w sprawie
opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 108/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania
zmian w planach wydatków jednostek
18.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31.12.2015r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 w sprawie powołania zespołu
interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
08.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29.12.2015r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.
08.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
08.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29.12.2015r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
29.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 101/2015
Burmisztra Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11.12.2015r. w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków
wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych I, II i
III stopnia oraz nagród Burmistzra Miasta i Gminy Połaniec, za
wybitne wyniki sportowe w 2015 roku mieszkańcom Miasta i Gminy
Połaniec
21.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 100/2015
Burmisztra Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10.12.2015r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.
21.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się