Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 113/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016 r. w
sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
28.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Połaniec
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
86/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie miesięcznego
wynagrodzenia kierowników i zastępców niektórych jednostek
organizacyjnych Gminy Połaniec
24.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 112/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
24.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 111/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta i
Gminy Połaniec na 2016 rok.
24.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 110/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016r. w
sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do
dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
16.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 109/2016
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
10.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 grudnia 2016r. w
sprawie powołania skłądu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wpólnych (skrót: SCUW) w
Połańcu
27.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 21 grudnia 2016 r. w
sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od
towarów i usług w Gminie Połaniec i jej jednostkach
budżetowych
21.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 grudnia 2016r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.
20.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się