Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenia Nr 51/2018
Zarządzenia Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru
Uczestników Projektu otrzymujących wsparcie poprzez zakup
drobnego sprzętu rehabilitacyjnego / wspomagającego w ramach
realizowanego projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług
asystenckich i opiekuńczych"
21.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 50/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2018 r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i
korzystania z „Karty Seniora Miasta i Gminy Połaniec”
17.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 49/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 maja 2018 r. w
sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2017 z dnia 26 kwietnia 2017
roku o powołaniu zespołu do nadzoru nad realizacją zadania
pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku
pływalni krytej /basenu/ Delfín wraz z budową zespołów
basenów zewnętrznych oraz przebudową sieci w Połańcu”
16.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 kwietnia 2018 r. w
sprawie powołania Kierownika Projektu i Komitetu Sterującego
Projektem pn:. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i
Łubnic"
27.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 47/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego
27.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 46/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
27.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 45/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 25 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu
przy ulicy Krakowskiej
25.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 44/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn 20 kwietnia 2018 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
20.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 43/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 kwietnia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji do wyboru Uczestników Projektu
otrzymujących wsparcie poprzez zakup sprzętu
rehabilitacyjnego/wspomagającego w ramach realizowanego
projektu pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w
Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i
opiekuńczych".
19.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 42/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 kwietnia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji do wyboru Uczestników Projektu
otrzymujących wsparcie poprzez likwidację barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania w ramach realizowanego
projektu pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w
Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i
opiekuńczych"
19.04.2018 więcej