Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 77/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 lipca 2018 r. w
sprawie pierwokupu nieruchomości
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 76/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 75/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 18 lipca 2018 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej l, 28-230
Połaniec
18.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 74/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 lipca 2018 r.
18.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 73/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 lipca 2018 r.
18.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 72/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 lipca 2018 r.
18.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 71/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 lipca 2018 r. w
sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla
pracowników, pracujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
18.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 70/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 13 lipca 2018 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Połaniec
17.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 69/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10 lipca 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
12.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 68/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 9 lipca 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu -
nauczyciel historii, języka angielskiego i wychowawca świetlicy
p. Reanta Szcześniak zatrudnionej w Szkole Podtawowej im. T.
Kościuszki w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
10.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się