Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 109/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 20 września 2018r. w
sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych
21.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 108/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 20 września 2018 r. w
przedmiocie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 96/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
21.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 107/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 20 września 2018r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
20.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 106/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 20 września 2018r. w
sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
20.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 105/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 września 2018 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 104/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 września 2018 r. w
sprawie
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 103/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 września 2018r. w
sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
11.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 102/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10 września 2018r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Połaniec
10.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 101/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 07 września 2018 r. w
sprawie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
Brzozowej gmina Połaniec
07.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 100/2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dn. 6 września 2018r. w
sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6446 o
powierzchni 0,1555 ha
06.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się