Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 115/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania
finansowego przez jednostki organizacyjne podległe Gminie
Połaniec
11.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 114/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2019 r. w
sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Połaniec do zaciągania zobowiązań
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 113/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2019 r. w
sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do
dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 111/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2019r. w
sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych u
Administratora
02.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 110/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do
składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej na
2020 rok
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 109/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2011 z dn. 01.09.2011r.
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 108/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2019 r. w
sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
30.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 107/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 20 grudnia 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
30.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 106/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się