Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 8/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 stycznia 2019 roku w
sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny
wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów
sportowych I, II i III stopnia za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe w 2018 roku w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym dla zawodników niezrzeszonych lub
zrzeszonych reprezentujących Miasto i Gminę Połaniec w
stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę na
terenie Miasta i Gminy Połaniec.
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 stycznia 2019 r. w
sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
mieście i gminie Połaniec w 2019 roku.
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 5/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 stycznia 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej na
2019 rok.
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 4/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 stycznia 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań
publicznych ogłaszanych w 2019 roku
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 3/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 2 stycznia 2019 r. w
sprawie
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 2/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 stycznia 2019 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2019 roku
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 1/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 stycznia 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do
składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej
pn. "Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w
przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz
zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez
lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i
zapobiegania im" na 2019 rok
11.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się