Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 19/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 21 lutego 2020 r. w
sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2020 roku
24.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 18/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 21 lutego 2020 r. w
sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
24.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 17/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 lutego 2020 r. w
sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn. Popularyzacja i organizowanie sportów
pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach
partnerskich
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 16/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 lutego 2020 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 roku
11.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 15/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 3 lutego 2020r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy
referent ds. inwestycji i remontów
05.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 14/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 stycznia 2020 r. w
sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
30.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 13/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 stycznia 2020 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 r.
30.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 stycznia 2020 r. w
sprawie w sprawie przyznania stypendiów sportowych I, II, III
stopnia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za osiągnięte
wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym
30.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 11/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 stycznia 2020 r. w
sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjecie kandydata do
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny
2020/2021, prowadzonych przez Gminę Połaniec
30.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 stycznia 2020 r. w
sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu
składania dokumentów, ana rok szkolny 2020/2021 do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Połaniec
30.01.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się